Stanovy

STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ÚLET

(v zmysle zákona č. 83/ 1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov)

Článok 1

Základné ustanovenia

 

 1. Občianske združenie ÚLET (ďalej len združenie) je dobrovoľné občianske združenie mladých ľudí nezávislé od politických strán.

 2. Pôsobí na území Slovenskej republiky, najmä v meste Košice. Združenie ÚLET sa podieľa na zvýšení informovanosti o živote mládeže a podujatiach študentov v Košiciach, spolupracuje so školami a inými mládežníckymi organizáciami.

 3. Združenie sa zriaďuje na dobu neurčitú.

 4. Sídlom združenia je Regionálne stredisko mládeže, Kukučínova 23, 040 01 Košice

 

Článok 2

Ciele a činnosť

 

 1. Cieľom združenia je zvýšiť informovanosť a záujem študentov v Košiciach o mládežnícky život a kultúrne podujatia určené pre mladých ľudí. Spoluprácou so školami podporuje ich vzájomnú kooperáciu a dáva priestor každému ich žiakovi na sebarealizáciu. Združenie realizuje vydávanie celomestských študentských novín a iných periodík, kde môže prispievať každý študent, realizuje kolektívne a individuálne aktivity rozvíjajúce tvorivé schopnosti detí a mládeže.

 2. Združenie napĺňa nasledovné ciele:

  • vydáva periodickú, neperiodickú tlač, literatúru a iné tlačoviny,

  • organizuje kultúrne, vedomostné, športové a iné aktivity podporujúce rozvoj zručností, tvorivosti, umenia a sebauvedomenia vo vzťahu ku spoločenským problémom, pre členov aj pre širokú verejnosť,

  • organizuje súťaže, výstavy a semináre,

  • poriada víkendové a prázdninové výlety a táborové pobyty pre deti a mládež s orientáciou na účelné a tvorivé využívanie voľného času,

  • zabezpečuje a organizuje školenia vo vzťahu k vyššie uvedeným cieľom pre svojich pracovníkov ako aj pre iných pracovníkov s mládežou, podľa druhu školenia aj pre študentov,

  • spolupracuje a poskytuje možnosť aktívne sa zapájať do podujatí združenia zdravotne znevýhodnenej mládeži a sociálne slabším deťom a mládeži,

  • organizuje predaj časopisu a inej tlače, darčekových a upomienkových predmetov pre účely združenia, po dohode členov združenia i pre charitatívne účely,

  • spolupracuje so školami, inými mládežníckymi organizáciami podporujúcimi duchovný a kultúrny rast mládeže (predovšetkým Študentský parlament mesta Košice a Žiacky parlament mesta Košice), so samosprávou a inými subjektami s úmyslom naplniť vyššie uvedené ciele.

 

Článok 3

Členstvo

 

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré súhlasia so stanovami a cieľom združenia,

 2. Členstvo v združení je dobrovoľné a nikto nesmie byť k nemu nútený nijakým spôsobom,

 3. O prijatí za člena rozhoduje Predsedníctvo,

 4. Členstvo v združení vzniká dňom, keď o ňom kladne rozhodne oprávnený orgán podľa bodu 3 tejto časti stanov.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

 1. Člen má právo:

 2. a) podieľať sa na činnosti združenia,

 3. b) navrhovať a voliť členov Predsedníctva

 4. c) obracať sa na orgány združenia s podnetmi a sťažnosťami a žiadať ich o stanovisko,

 5. d) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov združenia, zúčastňovať sa zasadnutí orgánov združenia,

 6. e) podávať návrhy na zmeny vnútorných poriadkov združenia,

 7. f) kedykoľvek zo združenia vystúpiť bez udania dôvodu. Toto svoje rozhodnutie musí však písomne oznámiť orgánu , ktorý rozhodol o jeho prijatí

 8. g) Voliť a byť volený do orgánov združenia.

 9. Povinnosti člena sú:

 10. a) dodržiavať stanovy združenia,

 11. b) plniť uznesenia orgánov združenia,

 12. c) aktívne sa podieľať na činnosti združenia, platiť členské príspevky v zmysle zásad o hospodárení združenia, ktoré sa určia na základe potreby,

 13. d) prispievať do celomestských študentských novín vydávaných združením, podieľať sa na ich propagácii, distribúcii a predaji v rozsahu určenom príslušnými orgánmi občianskeho združenia,

 14. e) riadne užívať a chrániť majetok združenia ako aj majetok, ktorý má združenie v užívaní, v prenájme alebo prepožičaný a v prípade poškodenia, straty alebo inak spôsobenej škody na takomto majetku je člen povinný túto škodu nahradiť peňažným plnením, alebo, ak o to člen požiada a ak je to možné, nahradiť škodu uvedením do pôvodného stavu,

 15. f) chrániť dobré meno i česť združenia, jeho ciele a záujmy.

 

Článok 5

Prerušenie členstva

 

 1. Prerušením členstva sa rozumie obdobie, kedy sa člen združenia z rôznych dôvodov nemôže plne a pravidelne zúčastňovať na zasadnutiach a činnosti združenia,

 2. Prerušenie členstva je dobrovoľné a nastáva na základe osobného /alebo/ písomného oznámenia člena, v ktorom člen uvedie obdobie a dôvod prerušenia členstva v združení.

 

Článok 6

Zánik členstva

 1. Členstvo v združení zaniká:

a) písomným oznámením člena,

b) vylúčením, pri vážnom porušení stanov združenia alebo pri vážnom porušení novinárskej etiky, ktorú dodržiavať je jedným z prvoradých cieľov občianskeho združenia, ďalej etických a morálnych noriem vo vzťahu ku dobrému menu združenia,

c) ak člen nevyvíja žiadnu aktivitu v prospech a rozvoj združenia dlhšie ako jeden mesiac,

d) smrťou fyzickej a zánikom právnickej osoby,

e) zánikom združenia.

 

Článok 7

Orgány združenia

 

 1. Orgánmi združenia sú:

a) Valné zhromaždenie

b) Predsedníctvo

c) Štatutárny orgán

d) Kontrolná komisia

 

Článok 8

Valné zhromaždenie

 

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, je utvorené zo všetkých členov združenia,

 2. Valné zhromaždenie:

a) schvaľuje rokovací poriadok,

b) schvaľuje stanovy združenia, ich zmeny a doplnky,

c) volí a odvoláva členov predsedníctva,

d) volí a odvoláva členov kontrolnej komisie,

e) schvaľuje plán činnosti, výročnú správu,

f) schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení,

g) rozhoduje o zrušení združenia.

 1. Zasadnutie Valného zhromaždenia zvoláva Predsedníctvo podľa potreby, najmenej jedenkrát do roka. Valné zhromaždenie je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov podľa kľúča schváleného predsedníctvom. Valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných delegátov.

 

Článok 9

Predsedníctvo

 

 1. Predsedníctvo je výkonným orgánom združenia, ktoré je za svoju činnosť zodpovedné Valnému zhromaždeniu. Riadi činnosť združenia v období medzi zasadnutiami valného zhromaždenia,

 2. Predsedníctvo má 5 členov, ktorých funkčné obdobie je 4 roky

 3. Predsedníctvo sa schádza najmenej 4-krát ročne. Jeho rokovania zvoláva a riadi predseda alebo podpredseda,

 4. Predsedníctvo je uznášania schopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov,

 5. Predsedníctvo rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov,

 6. Predsedníctvo:

 7. a) volí spomedzi svojich členov a odvoláva predsedu a podpredsedu,

 8. b) riadi a zabezpečuje činnosť združenia,

 9. c) zvoláva a obsahovo pripravuje rokovanie Valného zhromaždenia,

 10. d) vypracúva plán činnosti a správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,

 11. e) rozhoduje o vylúčení člena združenia pri porušení stanov združenia,

 12. f) rozhoduje o zrušení združenia, ak sa valné zhromaždenie nezíde do troch mesiacov, aby rozhodlo o zrušení združenia,

 13. g) ustanovuje likvidátora v prípade zrušenia združenia.

 14. Predsedníctvo môže na zabezpečenie svojej činnosti:

 15. a) zriaďovať sekretariát a oblastné kancelárie, ktoré realizujú základnú riadiacu, hospodársku a kontrolnú činnosť združenia,

 16. b) zriaďovať odborné komisie.

 17. Predsedníctvo má právo kooptovať nového člena predsedníctva v prípade, že počet členov klesne pod 5.

 

Článok 10

Štatutárny orgán

 

 1. Štatutárnym orgánom je predseda, ktorý zastupuje združenie navonok,

 2. Za zvolanie Predsedníctva je zodpovedný predseda,

 3. V prípade dlhodobej neprítomnosti predsedu zo zdravotných alebo iných dôvodov až do jeho návratu alebo definitívneho odvolania preberá všetky kompetencie podpredseda,

 4. Predseda môže vlastným rozhodnutím kedykoľvek poveriť konaním vo svojom mene podpredsedu, taktiež mu môže zveriť časť svojich kompetencií,

 5. Predsedu môže pri vážnych porušeniach stanov alebo morálnom a etickom priestupku voči združeniu odvolať Valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou svojich hlasov.

 

Článok 11

Kontrolná komisia

 

 1. Kontrolná komisia je najvyšším kontrolným orgánom združenia,

 2. Kontrolná komisia je volená valným zhromaždením na obdobie dvoch rokov. Za svoju činnosť zodpovedá Valnému zhromaždeniu,

 3. Kontrolná komisia má najmenej 3 členov, ktorí spomedzi seba volia predsedu. Schádza sa najmenej 2-krát ročne. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda. Kontrolná komisia je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov.

 4. Kontrolná komisia:

 5. a) vykonáva kontrolu hospodárenia združenia, upozorňuje Predsedníctvo na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie,

 6. b) kontroluje dodržiavanie stanov a vnútorného poriadku združenia,

 7. c) správu o svojej činnosti každoročne podáva Valnému zhromaždeniu.

 

Článok 12

Zápisnice o schôdzach orgánov

 

 1. Zo schôdzí orgánov združenia sa vyhotovujú zápisnice, ktoré združenie uchová počas troch rokov,

 2. Zápisnice zo zasadnutí Valného zhromaždenia sa nelikvidujú a sú k nahliadnutiu v sídle združenia,

 3. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých zápisov je listina prítomných.

 

Článok 13

Hospodárenie združenia

 

 1. Združenie hospodári s hnuteľným aj nehnuteľným majetkom.

 2. Zdrojmi majetku sú:

 3. a) členské príspevky,

 4. b) príspevky, dary, dotácie a granty od fyzických a právnických osôb, taktiež príjmy za plošné inzercie v periodickej a neperiodickej tlači,

 5. c) výnos majetku,

 6. d) príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľa združenia.

 7. Výnosy z majetku sú účelovo viazané a možno ich použiť na:

 8. a) Zabezpečenie činnosti a cieľov združenia

 9. b) Na materiálno – technické zabezpečenie činnosti združenia

 10. c) odmeny za práce objednané združením

 11. d) hotové výdavky spojené s výkonom prác pre združenie

 12. e) odmeny za správu združenia

 13. f) náklady na udržanie a zhodnotenie majetku združenia

 14. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu. Za hospodárenie zodpovedá Predsedníctvo,

 15. Majetok je vlastníctvom združenia a možno s ním disponovať len na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia. Medzi zasadaniami Valného zhromaždenia združenia je týmito právomocami poverené Predsedníctvo,

 16. Správou majetku je poverené Predsedníctvo, ktoré príslušný majetok využíva. Zaväzovať sa môže len do výšky svojich finančných aktív,

 17. Všetky finančné prostriedky sa využívajú len v súlade s týmito stanovami,

 18. Financie sa budú sústreďovať na účte občianskeho združenia úlet v Tatrabanke, a.s, pobočka Košice.

 

Článok 14

Zánik združenia

 

 1. Združenie zaniká:

 2. a) dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením,

 3. b) právoplatným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpustení.

 4. Ak združenie zaniká rozpustením, Predsedníctvo ustanoví likvidátora,

 5. Pri likvidácii združenia sa najprv uhradia záväzky združenia. Majetok v prípade likvidácie sa môže použiť výlučne na verejnoprospešné a charitatívne účely.

 

Článok 15

Záverečné ustanovenie

 

 1. Stanovy nadobúdajú účinnosť po schválení Valným zhromaždením a dňom registrácie na MV SR v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

 2. Všetky ďalšie potrebné usmernenia činnosti združenia upravujú vnútorné smernice, ktoré schvaľuje Predsedníctvo. Tie nesmú byť v rozpore s týmito stanovami a budú sledovať ich ciele a takisto záujmy združenia.