Štatút 11. ročníka literárnej súťaže Šumenie

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Občianske združenie ÚLET.
 2. Súťaž je určená pre žiakov a žiačky prvého a druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií a žiakov základných umeleckých škôl príslušných ročníkov v Košickom a Prešovskom kraji.
 3. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií: I. kategória (I. stupeň ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií) a II. kategória (II. stupeň ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií). Každá kategória je ešte rozdelená na podkategórie poézia a próza.
 4. Jedenásty ročník literárnej súťaže Šumenie má dve témy: Som drevo a Uleteli mi včely. Bližšie vysvetlenie tém nájdete v ich popise.
 5. Obsah textov musí korešpondovať s niektorou z dvoch tém. Odporúčame texty ladiť pozitívne.
 6. Autor alebo autorka môže poslať do súťaže maximálne dve súťažné práce.
 7. Rozsah jednej práce môže byť maximálne 3 normostrany. Dĺžku práce si môžete jednoducho overiť v textovom editore alebo na webstránke normostrana.sk.
 8. Na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené: meno a priezvisko autora/-ky, navštevovaný ročník, kategória, adresa školy, meno zodpovedného pedagóga a kontakt na neho (telefón, e-mail). Každú prácu zasielajte v samostatnom dokumente Word vo formáte .doc alebo docx.
 9. Súťažné práce posielajte e-mailom na sumenie@ulet.sk. Očakávajte potvrdzujúci e-mail o zaregistrovaní textov do súťaže.
 10. Ručne písané práce v prípade 1.- 4. ročníka ZŠ môžete skenovať a poslať e-mailom ako obrázok vo formáte .pdf alebo .jpg. Text musí byť dobre čitateľný. Každú oskenovanú prácu posielajte ako samostatný sken.
 11. Práce posielajte najneskôr 22. decembra 2019 do polnoci 24. januára 2020 do polnoci.
 12. Literárne diela budú hodnotiť slovenskí autori poézie a prózy: Barbora Vanická, Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň.
 13. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 28. februára marci 2020. Všetci ocenení autori a autorky budú pozvaní pozvánkou.
 14. Víťazné práce oceníme diplomami, knižnými a zážitkovými cenami. Odovzdáme ich na slávnostnom vyhlásení výsledkov 28. februára v marci 2020 v Košiciach.
 15. Víťazné práce budú publikované v tlačenom zborníku víťazných prác. Zborník dostanú ocenení účastníci a účastníčky.

Ochrana osobných údajov

Občianske združenie ÚLET, Narcisová 4, Košice, IČO: 35565420, zbiera a spracúva popri zbere umeleckých diel aj osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, ročník, kategória a navštevovaná škola. Tieto údaje sú použité za účelom organizácie súťaže, triedenia a hodnotenia súťažných prác a kontaktovania výhercov. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na uvedené účely. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Kontaktná osoba pre poskytnutie ďalších informácií je: Mgr. Jana Beerová, jana@ulet.sk, 0903 675 627.

Tešíme sa na všetky literárne práce!