Štatút 10. ročníka literárnej súťaže Šumenie

 1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Občianske združenie ÚLET.
 2. V 10. ročníku literárnej súťaže Šumenie je hlavným partnerom Únia vzájomnej pomoci ľudí a psov.
 3. Súťaž je určená pre žiakov a žiačky prvého a druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií a žiaci základných umeleckých škôl príslušných ročníkov v Košickom a Prešovskom kraji.
 4. Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií: I. kategória (I. stupeň ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií) a II. kategória (II. stupeň ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií). Každá kategória je ešte rozdelená na podkategórie poézia a próza.
 5. Jubilejný 10. ročník literárnej súťaže Šumenie má dve témy: Život pod psaČlovek, najlepší priateľ psa.
 6. Obsah textov musí korešpondovať s niektorou z dvoch tém. Odporúčame texty ladiť pozitívne. 
 7. Autor alebo autorka môže poslať do súťaže maximálne dve súťažné práce.
 8. Na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené: meno a priezvisko autora/-ky, navštevovaný ročník, kategória, adresa školy, meno zodpovedného pedagóga a kontakt na neho (telefón, e-mail)
 9. Súťažné práce posielajte e-mailom na sumenie@ulet.sk. Očakávajte potvrdzujúci e-mail o zaregistrovaní textov do súťaže.
 10. Ručne písané práce v prípade 1.- 4. ročníka ZŠ môžete skenovať a poslať e-mailom ako obrázok vo formáte .jpg. Text musí byť dobre čitateľný.  
 11. Práce posielajte najneskôr 18. februára 2019 do polnoci.  
 12. Literárne diela budú hodnotiť slovenskí autori poézie a prózy: Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň.
 13. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 29. marca 2019 vo štvrtok 4. apríla 2019. Všetci ocenení autori a autorky budú pozvaní pozvánkou.
 14. Víťazné práce oceníme diplomami, knižnými a zážitkovými cenami. Odovzdáme ich na slávnostnom vyhlásení výsledkov 29. marca 2019 4. apríla 2019 v Košiciach
 15. Víťazné práce budú publikované v tlačenom zborníku víťazných prác. Zborník dostanú ocenení účastníci a účastníčky.

Ochrana osobných údajov

Občianske združenie ÚLET, Narcisová 4, Košice, IČO: 35565420, zbiera a spracúva popri zbere umeleckých diel aj osobné údaje účastníkov súťaže v rozsahu: meno, priezvisko, ročník, kategória a navštevovaná škola. Tieto údaje sú použité za účelom organizácie súťaže, triedenia a hodnotenia súťažných prác a kontaktovania výhercov. Zapojením sa do súťaže účastník súhlasí so spracovaním osobných údajov na uvedené účely. Údaje nebudú poskytnuté tretím stranám. Kontaktná osoba pre poskytnutie ďalších informácií je: Mgr. Jana Beerová, jana@ulet.sk, 0903 675 627.

Tešíme sa na všetky literárne práce!                                                                                         

PaedDr. Alena Štrompová
alena@ulet.sk

www.ulet.sk/sumenie