Pokračujeme v partnerskej spolupráci s Radou mládeže Košického kraja

S Radou mládeže Košického kraja spolupracujeme už niekoľko rokov. V októbri 2016 sme spečatili vzájomnú spoluprácu pri presadzovaní a obhajovaní záujmov mládeže žijúcej v Košickom kraj uzatvorením zmluvy. Spoločne sa budeme podieľať na aktivitách podporujúcich všeobecný kultúrny, športový a výchovno-vzdelávací rozvoj. Hlavnými oblasťami našej spolupráce sú šport, vzdelávanie a dobrovoľníctvo.

V najbližších rokoch sa budeme podieľať na prácach v pracovných skupinách RMKK za účelom vypracovávania opatrení a návrhov obhajujúcich potreby mládeže s cieľom ich prezentácie v medzirezortnej pracovnej skupine Košického samosprávneho kraja, spolupracovať pri vypracovaní návrhov a opatrení obhajujúcich potreby mládeže s cieľom ich zapracovania do strategických dokumentov mesta Košice ale aj Košického kraja a pri napĺňaní cieľov Koncepcie rozvoja práce s mládežou na území Košického samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020 zohľadňujúc ciele Stratégie Slovenskej republiky pre mládež na roky 2014 – 2020.

Tešíme sa na spoločné stretnutia, aktivity a projekty.