Štatút 9. ročníka súťaže Šumenie

1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaže je Občianske združenie ÚLET.
2. V 9. ročníku literárnej súťaže Šumenie úzko spolupracujeme s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
3. Súťaž je určená pre žiakov prvého a druhého stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií v Košickom a Prešovskom kraji.
4. Súťaž je rozdelená do kategórií: I. kategória (I. stupeň) a II. kategória (II. stupeň) a na kategóriu poézie a prózy.
5. Téma 9. ročníka literárnej súťaže Šumenie znie: FARBY SVET(L)A
6. Obsah textov sa nemusí dotýkať problematiky nevidiacich. Odporúčame texty ladiť pozitívne.
7. Autor môže poslať do súťaže maximálne dve súťažné práce.
8. Na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené:
• meno a priezvisko autora, vek, trieda
• kategória
• adresa školy a aktuálny kontakt
• meno zodpovedného pedagóga a kontakt na neho (telefón, e-mail)
9. Súťažné práce posielajte e-mailom na sumenie@ulet.sk
10. Ručne písané práce v prípade 1.- 3. ročníka ZŠ môžete skenovať a poslať mailom ako obrázok vo formáte .jpg. Text musí byť dobre čitateľný.
11. Práce posielajte najneskôr do 18. decembra 2017.
12. Literárne diela budú hodnotiť slovenskí autori poézie a prózy: Valentín Šefčík a Zbyňo Džadoň.
11. Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v piatok 23. februára 2018 – v posledný vyučovací deň pred jarnými prázdninami v Košiciach. Všetci autori budú pozvaní pozvánkou.

Odmena pre víťazov:
12. Víťazné práce oceníme diplomami a knižnými cenami. Budú prednesené na slávnostnom vyhlásení výsledkov v Košiciach.
13. Víťazné práce budú publikované v zborníku víťazných prác a preložené do Braillovho písma, distribuované do stredísk Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska v Košickom a Prešovskom kraji.
14. Víťazné práce budú umelecky spracované a nahrané na CD pre nevidiacich, rovnako prístupné na stránke organizátora súťaže.

Tešíme sa na všetky literárne práce!